fbpx Skip to main content

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

 • Rocketstyle: Rocketstyle is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 81202997. Onder Rocketstyle wordt mede verstaan iedere onderneming die een dochteronderneming als bedoeld in artikel 2:24a BW van Rocketstyle is, waarmee Rocketstyle in een groep als bedoeld in artikel 2:24b BW is verbonden, dan wel waarin Rocketstyle een deelneming als bedoeld in artikel 2:24c BW heeft.
 • Overeenkomst: de overeenkomst tussen ons en de wederpartij.
 • Wederpartij en/of opdrachtgever: iedere (rechts)persoon, die met onze onderneming een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten, diens evt. vertegenwoordiger, gemachtigde, rechtverkrijgende en erfgenamen.
 • Consument: een wederpartij die een natuurlijk persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep.
 • Consumentenkoop: de overeenkomst tot koop en verkoop met betrekking tot een roerende zaak, die wordt gesloten met een consument, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 • Koop op afstand: de overeenkomst waarbij, in het kader van een door ons georganiseerd systeem voorverkoop of dienstverlening op afstand, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer technieken voor communicatie op afstand.
 • Vermelding van Rocketstyle in de algemene voorwaarden: Rocketstyle zal hierna vermeld worden als: ‘ons’, ‘onze’, ‘wij’.

Artikel 2 Algemeen

 1. Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met ons overeengekomen te worden.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten die met ons worden gesloten, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 3. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij door ons andersluidend schriftelijk is bevestigd.
 4. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.
 5. Wij kunnen voorwaarden stellen indien communicatie tussen partijen of het verrichten van rechtshandelingen per e‐mail plaatsvindt.

Artikel 3 Aanbiedingen

 1. Alle door ons gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 2. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, dan wordt dit in het aanbod vermeld.
 3. Indien wij kosten hebben moeten maken om de wederpartij een aanbieding te kunnen doen, hebben wij het recht deze kosten bij de wederpartij in rekening te brengen.
 4. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden ons niet.
 5. Toezending van aanbiedingen en/of (andere) documentatie verplicht ons niet tot acceptatie van een order. Acceptatie wordt door ons zo spoedig mogelijk aan de wederpartij ter kennis gebracht.
 6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  – De termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs.
  – De eventuele kosten van aflevering;
  – De prijs inclusief belastingen;
  – De wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daar voor nodig zijn;
  – Het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  – De wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;

 Artikel 4 Overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 5, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument of bedrijf van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de wederpartij of consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigen wij langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod, waarmee de overeenkomst tot stand is gekomen.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treffen wij passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgen wij voor een veilige web‐omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zullen wij daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. Wij kunnen voor het door wederpartij verschuldigde bedrag een elektronische factuur sturen aan wederpartij. Wederpartij stemt in met elektronische facturatie.
 5. Wij kunnen ons -binnen wettelijke kaders- op de hoogte stellen of de consument of wederpartij aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien wij op grond van dit onderzoek goede gronden hebben om de overeenkomst niet aan te gaan, zijn wij gerechtigd om een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 6. Bij de verkoop van goederen/diensten kan een vooruitbetaling van worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de wederpartij geen enkel recht doen gelden aangaande uitvoering van de desbetreffende bestelling of aangaande het desbetreffende verzoek tot verlening van dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 7. Wij zullen bij het product of de dienst aan de consument de volgende informatie schriftelijk meesturen of op zodanige wijze verstrekken dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager:
  – het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan,
  – de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepings-recht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht,
  – de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan een jaar of van onbepaalde duur is.
  – de informatie over garanties en bestaande service na aankoop.
 8. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kunnen wij de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 9. De wederpartij is gehouden ons tijdig alle informatie en bescheiden te verschaffen, welke nodig zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan ons zijn verstrekt, hebben wij het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven bij de wederpartij in rekening te brengen.
 10. Wij zijn bevoegd om indien wij dit noodzakelijk dan wel wenselijk achten voor een juiste uitvoering van de aan ons verstrekte opdracht, bij uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen, waarvan de kosten aan de wederpartij zullen worden doorberekend.
 11. Indien wij of door ons ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden verrichten op de locatie van de wederpartij of een door de wederpartij aangewezen locatie, draagt de wederpartij kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

Artikel 5 Wijziging van de overeenkomst, duur, opzegging, opschorting, ontbinding en annulering

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Wij zullen de wederpartij zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst substantiële (financiële en/of kwalitatieve) consequenties heeft, zullen wij de wederpartij hierover inlichten.
 4. Indien een vast honorarium is overeengekomen, zullen wij daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
 5. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de wederpartij ons schriftelijk in gebreke te stellen.
 6. De overeenkomst tussen ons en een wederpartij wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen.
 7. Tenzij contractueel anders bepaald kan een overeenkomst voor bepaalde tijd door wederpartij niet tussentijds worden opgezegd. De overeenkomst wordt na de looptijd stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij de overeenkomst één kalendermaand voor het einde van de looptijd is opgezegd. Zodra de initiële looptijd van de overeenkomst geëindigd is, kan er worden opgezegd met in acht name van één kalendermaand.
 8. Indien de overeenkomst tussentijds conform contract wordt opgezegd door de wederpartij, is de wederpartij gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden en/of deelleveringen. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook na betaling onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan de wederpartij.
 9. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor ons extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan de wederpartij in rekening gebracht. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door ons, zullen wij in overleg met de wederpartij, na voorafgaande betaling, zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan de wederpartij toerekenbaar zijn.
 10. Wij zijn bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
 11. Ons na het sluiten van de overeenkomst ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen of in geval er goede grond bestaat te vrezen dat de wederpartij slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen.
 12. De wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet stipt of niet volledig nakomt.
 13. De wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
 14. Voorts zijn wij bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van ons mag worden verwacht.
 15. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn onze vorderingen op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien wij de nakoming van de verplichtingen opschorten, behouden wij de aanspraken voortvloeiend uit de wet en overeenkomst.
 16. Wij behouden steeds het recht schadevergoeding te vorderen.
 17. Indien de wederpartij nadat een koopovereenkomst tot stand is gekomen, deze wenst te annuleren is dit slechts mogelijk binnen één kalendermaand na het afsluiten van de overeenkomst. Indien geannuleerd wordt, dan worden 75 euro annuleringskosten in rekening gebracht, onverminderd ons recht op volledige schadevergoeding, waaronder begrepen gederfde winst.

Artikel 6 Betaling

 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen 30 da-gen na factuurdatum op een door ons aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. De op onze bankafschrift aangegeven valuta dag wordt als dag van betaling aangemerkt.
 2. Bezwaren tegen de hoogte van de factu(u)r(en) schorten de betalingsverplichting niet op.
 3. Klachten met betrekking tot de geleverde goederen/diensten schorten de betalingsverplichting niet op.
 4. Alle door wederpartij verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van eventuele rente en door ons gemaakte invorderingskosten en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande factu(u)r(en).
 5. In geval van liquidatie, WSNP, faillissement of surseance van betaling van de wederpartij, zullen onze vorderingen en de verplichtingen van de wederpartij jegens ons, onmiddellijk opeisbaar zijn.
 6. Wij hebben de mogelijkheid een kredietbeperkingstoeslag van 2% in rekening te brengen. Deze toeslag is niet verschuldigd bij directe betaling.

Artikel 7 Prijzen

 1. Tenzij anders vermeld zijn onze prijzen:
  – vermeld in Euro, eventuele koerswijzigingen worden doorberekend,
  – exclusief eventuele reis- en administratiekosten,
  – exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege.
 2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst tot dienstverlening een vast honorarium overeenkomen.
 3. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens onze gebruikelijke uurtarieven, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief schriftelijk is overeengekomen.
 4. Het honorarium en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW, en exclusief kosten derden, reiskosten en reistijd.
 5. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan twee maanden, kunnen de verschuldigde kosten periodiek in rekening gebracht worden.
 6. Indien wij met een wederpartij een honorarium of uurtarief overeenkomen, zijn wij niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief.
 7. Bovendien mogen wij het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, dat in redelijkheid niet van ons mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium. Wij zullen de wederpartij in dat geval van het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief in kennis stellen. Wij zullen daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.
 8. In geval van tussentijdse verhoging van kostprijsfactoren zijn wij gerechtigd om de order-prijs dienovereenkomstig te verhogen, een en ander met inachtneming van eventueel ter zake doende wettelijke voorschriften. Voor werkuren buiten de gebruikelijk werktijden kunnen wij een tarief berekenen van 150% van het geldende uurtarief.
 9. Indien door de wederpartij voor het uitoefenen van werkzaamheden materialen ter beschikking worden gesteld, hebben wij het recht deze in de orderprijs te verwerken tot een maximum van 40% van de door ons in vergelijkbare gevallen te berekenen kostprijs van de betreffende materialen.
 10. Het ontstaan van meerwerk, 20% van het offertebedrag te boven gaande, zal in een zo vroeg mogelijk stadium schriftelijk aan de wederpartij worden gemeld, doch in elk geval voorafgaande aan de uitvoering daarvan. De wederpartij wordt geacht met de uitvoering van meerwerk en de daaraan verbonden kosten te hebben ingestemd tenzij de wederpartij direct na melding ons heeft bericht van dat meerwerk af te zien. Meerwerk kan niet leiden tot ontbinding van de overeenkomst. Meerwerk kan tot gevolg hebben dat het tijdstip van voltooiing van de werkzaamheden wordt beïnvloed.

Artikel 8 Rente en kosten

 1. Indien betaling niet binnen de bepaalde termijn heeft plaatsgevonden, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en vanaf factuurdatum een samengestelde rente van 2% per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het (nog) openstaande bedrag.
 2. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij. De gerechtelijke kosten omvatten mede alle feitelijke kosten van rechts-en proces-bijstand tijdens een gerechtelijke procedure gemaakt, welke het liquidatietarief van onze rechtsbijstandverlener te boven gaan.
 3. De buitengerechtelijke incassokosten worden in rekening gebracht volgens “het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten”, zoals genoemd in lid 4 van artikel 6:96 BW. Hierbij is bepalend dat de zaak betrekking heeft op een uit overeenkomst voortvloeiende verbintenis tot betaling van een geldsom, dan wel dat sprake is van vergoeding van schade die voortvloeit uit een vaststellingsovereenkomst of dat het een verbintenis tot betaling van een geldsom betreft die is omgezet in een verbintenis tot vervangende schadevergoeding in de zin van artikel 6:87 BW. De Buitengerechtelijke incassokosten (incl. BTW) zijn dan als volgt:

* Minimumtarief 48,40 euro
* 15% over eerste 2.500,00 euro
* 10% over volgende 2.500,00 euro
* 5% over volgende 5.000,00 euro
* 1% over de volgende 190.000,00 euro
* 0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van 6.775,00 euro

 Artikel 9 Geheimhouding en privacy

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zijn in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. De wederpartij vrijwaart ons voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie door de wederpartij wordt gehouden of waarvoor de wederpartij uit hoofde van de Wet anderszins verantwoordelijk is, tenzij de wederpartij bewijst dat de feiten die aan de aanspraak ten grondslag liggen uitsluitend aan ons toerekenbaar zijn.
 3. Indien wij, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, gehouden zijn vertrouwelijke informatie aan door de Wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te vertrekken, dan zijn wij niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 10 Levering

 1. Wij zullen ons naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, overeenkomstig de met wederpartij schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures. Al onze diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover wij in de schriftelijke overeenkomst uitdrukkelijk een resultaat hebben toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven.
 2. Indien een overeenkomst tot dienstverlening is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon, zijn wij steeds gerechtigd na overleg met wederpartij deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde of vergelijkbare kwalificaties.
 3. Alle door ons genoemde of overgekomen (leverings)termijnen en (oplever)data zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die ons bij het aangaan van de overeenkomst bekend waren. Door ons genoemde tussentijdse (oplever)data, gelden steeds als streefdata, binden ons niet en hebben steeds slechts een indicatief karakter. Wij spannen ons er redelijkerwijs voor in uiterste (leverings)termijnen en uiterste (oplever)data zoveel mogelijk in acht te nemen. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen wij met wederpartij in overleg treden om de gevolgen van de overschrijding voor de verdere planning te bespreken.
 4. De door ons in te zetten medewerkers zullen beschikken over de met wederpartij schriftelijk overeengekomen kwalificaties.
 5. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is het gebruik dat wederpartij maakt van een door ons afgegeven advies steeds voor rekening en risico van wederpartij.
 6. In voorkomend geval rust de bewijslast dat de dienstverlening en de resultaten van de dienstverlening niet voldoen aan hetgeen schriftelijk is overeengekomen of aan hetgeen van een redelijk handelend en bekwaam leverancier mag worden verwacht, geheel bij wederpartij, onverminderd ons recht met alle middelen tegenbewijs te leveren.

 

Artikel 11 Aansprakelijkheid

 1. Wij zijn uitsluitend aansprakelijk voor zover door de (Nederlandse) Wet bepaald.
 2. Onze aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door onze verzekeraar wordt uitbetaald, doch zal in geen geval het totale bedrag van de betreffende order te boven gaan.
 3. Behoudens de algemeen geldende rechtsregels van openbare orde en goede trouw, zijn wij niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van elke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, schade aan roerende of onroerende zaken, dan wel aan personen, zowel bij de wederpartij als bij derden.
 4. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor schade die is ontstaan of veroorzaakt door het gebruik of de ongeschiktheid daartoe van het geleverde anders dan voor het doel waarvoor de wederpartij het heeft aangeschaft en waarvoor het geleverde is bedoeld.
 5. Onze aansprakelijkheid voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van wederpartij, schade verband houdende met het gebruik van door wederpartij aan ons voorgeschreven zaken, materialen, of programmatuur van derden en schade verband houdende met de inschakeling van door wederpartij aan ons voorgeschreven toeleveranciers, is uitgesloten. Onze aansprakelijkheid is eveneens uitgesloten wegens verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten.
 6. Wederpartij vrijwaart ons voor alle gevolgen van onder onze verantwoordelijkheid plaatsvindend of gevonden hebbend handelen of nalaten dat inbreuk maakt op rechten van derden en/of dat aan derden schade berokkent of daartoe bijdraagt, voor zover de betreffende inbreuken c.q. schade hun oorzaak vinden in omstandigheden die aan wederpartij mogen worden toegerekend dan wel tot dienst risicosfeer behoren, behoudens voor zover de aanknopingspunten voor toerekening aan ons aanmerkelijk zwaarder wegen dan de aanknopingspunten voor toerekening aan wederpartij. Indien de wederpartij aan ons informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.
 7. Wij zijn niet aansprakelijk voor ontstane schade ten gevolge van niet of niet tijdige levering van zaken en/of diensten ten gevolge van overmacht of indien deze een gevolg zijn van omstandigheden die buiten onze risicosfeer vallen dan wel waar wij geen directe invloed op hebben.
 8. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat wij zijn uit gegaan van door de wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 9. Het bepaalde in dit artikel geldt ook ten gunste van alle (rechts)personen waarvan wij ons ter uitvoering van de overeenkomst bedienen.
 10. Alle gevolgen van gebruik door of onder verantwoordelijkheid van de wederpartij, van het geleverde zijn voor rekening van wederpartij, tenzij anders is overeengekomen.
 11. De wederpartij vrijwaart ons voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door de wederpartij aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door ons geleverde zaken, behoudens indien en voor zover de wederpartij bewijst dat de schade is veroorzaakt door die zaken of andere materialen.
 12. Ten aanzien van door ons geleverde producten zijn wij uitsluitend aansprakelijk voor gebreken indien de betrokken producten door ons zelf zijn geproduceerd en die producten rechtstreeks in deze staat aan de wederpartij zijn geleverd, toch slechts indien de gebreken aantoonbaar aan onze schuld te wijten zijn. Indien een of meer door ons geleverde producten ondeugdelijk zijn reikt onze aansprakelijkheid nimmer verder dan datgene waarvoor wij de leverancier van de betreffende producten aansprakelijk kunnen stellen.

Artikel 12 Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan:
  Elk van partijen onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de andere partij niet meer tijdig kan worden verlangd, werkstakingen in ons bedrijf daaronder begrepen.
 2. De partij die meent in overmacht te (komen te) verkeren, dient de andere partij daarvan onmiddellijk in kennis te stellen.
 3. Indien de overmacht naar ons oordeel van tijdelijke aard is of zal zijn, hebben wij het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert, zich niet meer voordoet.
 4. Wij hebben ook het recht ons op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat wij onze verbintenis hadden moeten nakomen. Wij zijn gerechtigd betaling te vorderen van hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst is gepresteerd.
 5. Is naar ons oordeel de overmacht situatie van blijvende aard, dan kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen. Partijen hebben in dat geval geen recht op vergoeding van de geleden of te lijden schade, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 13 Industriële eigendoms- en auteursrechten

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom op de krachtens de overeenkomst of aanbieding ontwikkelde of ter beschikking gestelde tekeningen, schetsen, bestekken, begroting, ramingen, rapporten, berekeningen, verslagen, contracten en andere bescheiden, alsmede maquettes, modellen, programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij ons. De wederpartij verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze voorwaarden en de wet uitdrukkelijk worden toegekend.
 2. Wij zijn maker van auteursrechten. Hierdoor hebben wij volgens artikel 1 van de Auteurswet het uitsluitend recht om een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, of van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen, bij de wet gesteld.
 3. Door het genoemde in artikel 13 lid 2 van deze algemene voorwaarden hebben wij, met uitsluiting van ieder ander, het recht van verwezenlijking, openbaarmaking en verveelvoudiging. Een aan de wederpartij toekomend recht tot gebruik is niet exclusief en niet overdraagbaar aan derden.
 4. Het is niet toegestaan de verwezenlijking van een ontwerp van ons te herhalen, ook niet indien het slechts een deel van een al dan niet uitgevoerd ontwerp van ons betreft, zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. Als wij presentaties en/of concepten, nieuwe geestelijke creaties op locatie of per elektronische en/of schriftelijke communicatie presenteren en/of verzenden rusten daar auteursrechten op. Door onze geestelijke creaties en handelingen is het openbaar gemaakt en/of verveelvoudigd aan een publiek. Deze bevoegdheden vallen onder de exclusieve rechten van het auteursrecht.
 5. Overdracht van industriële eigendoms‐ en/of auteursrechten kan door ons slechts bij akte geschieden.
 6. Indien wij kunnen aantonen dat onze presentaties en/of concepten waarin nieuwe geestelijke creaties in verwerkt zijn worden overgenomen en/of gebruikt zonder onze schriftelijke toestemming hanteren wij jegens de wederpartij een boete clausule van vijfduizend euro. Dit bedrag zullen wij facturen inclusief bewijsmateriaal waarin blijkt dat het genoemde in artikel 13 lid 7 van deze algemene voorwaarden heeft plaatsgevonden. Indien dit nodig wordt geacht zullen wij dit gerechtelijk afdwingen.

Artikel 14 Reclames

 1. Eventuele reclames ten aanzien van zichtbare gebreken of facturen, worden door ons slechts in behandeling genomen inzien zij ons rechtstreeks binnen 14 kalenderdagen na levering van de betreffende prestatie en/of na factuurdatum schriftelijk hebben bereikt onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten. Reclames ten aanzien van verborgen gebreken worden door ons slechts in behandeling genomen indien zij ons rechtstreeks binnen twee weken na ontdekking doch uiterlijk binnen twee maanden nalevering van de betreffende prestatie hebben bereikt onder opgave van de aard en grond der klachten.
 2. Na het verstrijken van de in lid 1 genoemde termijn(en) wordt de wederpartij geacht het geleverde, respectievelijk de factuur, te hebben goedgekeurd. Als dan worden reclames niet meer door ons in behandeling genomen.
 3. Indien reclame door ons gegrond wordt bevonden, zijn wij uitsluitend verplicht alsnog de overeengekomen prestatie te leveren.
 4. Indien ingevolge dit artikel tijdig wordt gereclameerd, blijft de wederpartij verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na onze voorafgaande schriftelijke toestemming.
 5. Slechts indien en voor zover de reclame gegrond bevonden wordt, schort dit de nog niet vervallen betalingsverplichting van de wederpartij op tot het moment waarop de reclame is afgewikkeld.

Artikel 15 Geschillen

 1. Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiend uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en hun uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslecht door de bevoegde burgerlijke rechter binnen wiens ambtsgebied onze vestigingsplaats is gelegen.
 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen om een geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Wij zijn niettemin gerechtigd het geschil door arbitrage of mediation te laten beslechten, in welk geval wij de wederpartij daarvan schriftelijk in kennis zullen stellen. Het honorarium komt ten laste van partijen zodanig als scheidslieden zullen bepalen.

Artikel 16 Toepasselijk recht

 1. Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Internationale regelingen die op de overeenkomst van toepassing zouden kunnen zijn, worden uitgesloten voor zover de betreffende regeling uitsluiting toelaat.